Archives for April 2017 | Blauw Boven - BLOG - Training & consultancy vanuit een luchtvaartperspectief

Trainen naar 'resilience'

Congres
Trainen naar ‘resilience’; klaar voor elke uitdaging.

De meeste crisistrainingen richten zich op het werken in vaste verbanden en in vaste rollen.
Hoewel het vaak gaat om teams van een wisselende samenstelling is er toch sprake van een vaste structuur omdat de rollen meestal op dezelfde manier zijn gedefinieerd.
Deze structuur helpt bij het bestrijden of afwikkelen van bestaande of dreigende crises.
We werken graag in vaste structuren omdat het ons houvast en duidelijkheid geeft. Zeker wanneer de situatie chaotisch verloopt wordt dit als prettig ervaren en geeft het rust. Een goed voorbeeld van structuren zijn de modellen en rollenverdelingen zoals geadviseerd door de nationale academie voor crisisbeheersing.

Trainen naar het wat
In de rollenverdeling wordt helder weergegeven wat er van iemand wordt verwacht, welke rol iemand heeft in de organisatie van het crisisteam en hoe de rollen zich onderling verhouden. Zo handelt een inhoudelijk adviseur vanuit inhoudelijke deskundigheid en heeft hij of zij louter een adviserende rol. Een inhoudelijk adviseur komt met name in beeld wanneer het om meer complexe situaties gaat. De voorzitter heeft daarentegen een leidende en coördinerende rol waarbij hij of zij tevens zorg draagt voor een eindbeslissing.
We hebben het hier met name over het ‘wat’.

Trainen naar het hoe
In een training worden de rollen getraind; ‘wat’ is jouw rol en ‘hoe’ ga jij daar een invulling aan geven? Met name op de ‘hoe’ vraag is het lastig een eenduidig antwoord te formuleren. Er wordt meest een breed palet aan onderdelen getraind zoals communicatie, team dynamica, leiderschap, beeldvormingsprocessen en besluitvormingsprocessen.
Hierdoor worden teamleden steeds beter ontwikkeld om de toebedeelde rollen te kunnen vervullen. We focussen hiermee met name op het overbrengen van kennis en middels trainingen en oefeningen tevens op vaardigheden. We focussen met name op het ‘hoe’.

Trainen naar het waarom
Het ‘wat’ en ‘hoe’ zijn relevant in het ontwikkelen van competenties bij de betrokken crisisleden, maar we vergeten vaak het ‘waarom’ te trainen.
Simon Sinek geeft in zijn boek ‘start with why’ mooi weer wat de relevantie is van het ‘waarom’ vraagstuk. Het creëert begrip, mensen krijgen een beter inzicht, een dieper kennisniveau en belangrijk; een goed gevoel bij hetgeen wordt getraind.
We willen mensen graag trainen op competenties, dit doen we door ze de rol duidelijk te maken en ze te trainen op hoe ze daar een goede invulling aan kunnen geven (skill en knowledge). We missen echter vaak het waarom. Door het waarom uit te leggen kunnen we mensen beter motiveren om op een bepaalde manier te willen handelen (attitude).

Geen crisis is hetzelfde
Hoeveel we ook evalueren en trainen, we zullen altijd onverwachte zaken tegen blijven komen. Wat is er in deze crisis anders dan in de vorige, vergelijkbare situatie? Door op competenties te trainen, met aandacht voor skill, knowledge én attitude komen we tot een meer gekwalificeerde crisismedewerker die klaar is voor elke situatie, bekend of onbekend.

Van competentie naar resilience
Binnen de luchtvaart wordt bij de betere maatschappijen getraind naar de resilient vlieger. Iemand die elke situatie, hoe complex, onverwacht of dynamisch dan ook, tot een positief einde weet te brengen. Dit wordt gedaan door hem of haar te trainen op alle relevante competenties zodat alle kennis en kunde op de juiste manier en met de juiste intentie kan worden ingezet om tot een zo goed en veilig mogelijk resultaat te kunnen komen, in samenwerking met alle andere leden van het team. Hoe goed wordt er bij uw organisatie getraind op competenties?

Blauw Boven, Training & Consultancy vanuit een luchtvaart perspectief.